Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím a dle Vyhlášky 442/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název                                                        

 

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Hlavní činností mateřské školy je zabezpečování předškolní výchovy, kterou se rozumí zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti.

Hlavní činností základní školy je poskytování základního vzdělávání a příprava žáků pro další studium a praxi.

Dne 1.1.2003 byla škola zřízena jako příspěvková organizace na základě usnesení Zastupitelstva obce Vysoké Pole dne 26.9.2002 (č.j. 22/2002/u); zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Vysoké Pole ze dne 26.9.2002 (č.j. 22/2002/u). Zřizovatel: Obec Vysoké Pole, Vysoké Pole 118, 763 25. Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod resortním identifikátorem (RED_IZO) 600 114 368, datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2003.

3. Organizační struktura

1. V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy-ředitel školy, který odpovídá za plnění úkolů organizace. Ředitel školy jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých může škola vstupovat, a to zejména ve věcech výchovně vzdělávacích, obchodních a v oblasti pracovně právních vztahů příspěvkové organizace.

2.Škola se člení na mateřskou školu, základní školu, školní družinu a školní jídelnu.

3.Vedoucí mateřské, vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny jsou oprávněni jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelem v náplni práce.

4.Na škole není zřízena funkce statutárního zástupce ředitele školy, pro vyřizování nezbytných řídících a správních úkonů v době nepřítomnosti ředitele školy je stanovena zastupující učitelka

4. Kontaktní spojení

telefon:

-ředitel školy a kancelář školy: 778 427 272

-vedoucí mateřské školy: 778 427 270

-vedoucí školní družiny: 778 427 271

-vedoucí školní jídelny: 778 427 275

E-mail:

zsvyspole@zlinedu.cz

datová schránka:

mcwmi7e

webové stránky školy:

www.zsvp.eu

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace

Vysoké Pole 227, 763 25 p. Újezd

4.2 Adresa úřadovny pro    

      osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace

Vysoké Pole 227, 763 25 p. Újezd

4.3 Úřední hodiny

V provozní době-dle domluvy

5. Bankovní spojení

86-2181910247/0100

6. IČ

75021609

7. DIČ

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Organizační řád školy

Školní řád MŠ

Školní řád ZŠ

Provozní řád mateřské školy a základní školy

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školního stravování
Stanovení úplaty v mateřské škole a školní družině

Vnitřní platový předpis

8.2 Rozpočet

www.zsvp.eu – sekce rozpočet školy

9. Žádosti o informace

-osobně v kanceláři školy, formulář ke stažení – www.zsvp.eu

 -sekce formuláře pro rodiče ke stažení

-písemně-osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu

 školy:

 Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín,  

 příspěvková organizace           

 Vysoké Pole 227, 763 25 p. Újezd

-E-mailem: www.zsvp.eu

-telefonicky: 778 427 272

10. Příjem žádostí a dalších

      podání

Osobně v ředitelně školy

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí:

-osobně v kanceláři, poštou na adresu školy

-proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze

 podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

-odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o   

 odmítnutí žádosti

O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

12. Formuláře

---

13. Popisy postupů - návody

      pro řešení životních situací

---

14. Předpisy

https://www.msmt.cz/dokumenty
-Školský zákon č. 561/2004 Sb.
-Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

-Vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých  

 náležitostech plnění povinné školní docházky

-Zákon o pedagogických pracovnících č. 564/200 Sb.
-Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na

 prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a

 vzdělávání dětí a mladistvých.
-Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

15. Úhrady za poskytování informací

-kopírování: A4  -jednostranné – 1,50 Kč

                    A3 - jednostranné – 3,- Kč

-tisk:            A4  - černobílé – 3,- Kč

                    A4 - barevné – 10,- Kč

-telekomunikační poplatky: dle platných tarifů

-poštovné a jiné poplatky: dle platných tarifů

-nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy: bezplatné              

16. Licenční smlouvy

---

17. Výroční zpráva podle

      zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za uplynulá kalendářní rok ke stažení na www.zsvp.eu – sekce výroční zprávy